กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวรัตนาภรณ์ สัญจรดี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2