พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจและเป้าหมายในการพัฒนาสถานศึกษา 
 
พันธกิจ (Mission)
 

  1. พัฒนาการจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ เพื่อให้ผู้เรียนมีองค์ความรู้  มีคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
 สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
  1. พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และส่งเสริมให้ผู้เรียนสืบค้นข้อมูล โดยสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
  2. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ
  3. พัฒนาการบริหารแบบมีส่วนร่วม ประสานความร่วมมือและสร้างเครือข่ายใน  การจัดการศึกษา
  4. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษโดยจัดการศึกษาตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  ( Individual Education Program) และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

เป้าหมายการพัฒนา (Goals)

เป้าประสงค์ ลำดับความสำคัญ
ในการพัฒนา
1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมีทักษะของผู้เรียน
    ในศตวรรษที่ 21
2. ครูจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรที่ทันสมัยทันเหตุการณ์  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้านการคิด
    วิเคราะห์  ทักษะของผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21 และทักษะในการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง
3. ครูได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถให้มีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพ และมีความก้าวหน้า
     ในอาชีพและมีวิทยฐานะที่สูงขึ้น
4. ครูและผู้เรียนมีทักษะในการใช้นวัตกรรม หรือสื่อ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ
    เพื่อการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ
5. ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
1
 
2
 
3
4
 
5