ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
26 ก.ย. 62 ถึง 27 ก.ย. 62 สอบปลายภาคเรียนที่ 1
06 ก.ย. 62 กีฬาสี
กีฬาสี
26 ก.ค. 62 วันภาษาไทยแห่งชาติ
22 ก.ค. 62 ถึง 26 ก.ค. 62 สัปดาห์ห้องสมุด
12 ก.ค. 62 ค่ายคุณธรรม
10 ก.ค. 62 Big Cleaning Day
28 ก.พ. 62 นิทรรศการเครือข่ายที่ 22
26 มิ.ย. 60 วันต่อต้านยาเสพติด
25 มิ.ย. 60 รายงานการศึกษาฯ
25 มิ.ย. 60 รายงานงบประมาณ
25 มิ.ย. 60 รายงานสภาพการอ่าน
25 มิ.ย. 60 รายงานการคัดแยกขยะ
25 มิ.ย. 60 รายงาน Internet
25 มิ.ย. 60 รายงานอุบัติเหตุ
25 มิ.ย. 60 รายงานกิจกรรมเงินออม
22 มิ.ย. 60 ไหว้ครู
19 มิ.ย. 60 ถึง 23 มิ.ย. 60 ทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียน
19 มิ.ย. 60 ถึง 23 มิ.ย. 60 สัปดาห์อาหารปลอดภัย
16 มิ.ย. 60 ทดสอบการอ่าน ป.2-ป.6
14 มิ.ย. 60 ถึง 15 มิ.ย. 60 กิจกรรมทัศนศึกษา
08 มิ.ย. 60 ซักซ้อมการอพยพหนีไฟ
05 มิ.ย. 60 ถึง 09 มิ.ย. 60 ตรวสุขภาพนักเรียน
01 พ.ค. 60 ประชุมผู้ปกครอง
25 เม.ย. 60 กำกับรายงานกิจกรรมเงินทองของมีค่า
25 เม.ย. 60 รายงานอินเทอร์เน็ต
25 เม.ย. 60 รายงานการศึกษาฯ
25 เม.ย. 60 รายงานแยกปริมาณขยะ
25 เม.ย. 60 รายงานงบประมาณ
28 ก.พ. 60 กิจกรรมนิทรรศการโรงเรียน
25 ก.พ. 60 รายงานลูกน้ำยุงลาย
25 ก.พ. 60 รายงานสภาพการอ่าน