คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางสาววรัญญา อินทร์ถนอม
ครู คศ.1
หัวหน้าคณะครูระดับชั้นปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสุรีพร คำรินทร์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาววารินทร์ แอดำ
พี่เลี้ยงเด็ก
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางอรอุมา เทียนมณี
พี่เลี้ยงเด็ก
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2