คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางสุรีพร คำรินทร์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาววารินทร์ แอดำ
พี่เลี้ยงเด็ก
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางอรอุมา เทียนมณี
พี่เลี้ยงเด็ก
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2