คณะผู้บริหาร

นางสาวสุนันทา คำตา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายวิชา ขันติบุญญานุรักษ์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา