คณะผู้บริหาร

นางสาวอ้อยใจ ทั่งสุวรรณ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายวิชา ขันติบุญญานุรักษ์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา