วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์
“ผู้เรียนมีความรู้ คู่คุณธรรม นำความพอเพียง รักษ์ความเป็นไทย
   ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมใช้เทคโนโลยีสู่สากล ชุมชนมีส่วนร่วม”

 

ปรัชญา
การศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต