วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์
“ผู้เรียนมีความรู้ คู่คุณธรรม ชุมชนมีส่วนร่วม”

 

ปรัชญา
การศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต