สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

เป็นรูปอักษรย่อ ค.จ. สีดำ  ด้านบนของอักษรย่อ  มียอดประดับสีชมพู  พร้อมรัศมีสีเขียวกระจายออกมาโดยรอบ  

ด้านล่างเป็นแถบโค้งสีเขียวมีชื่อเต็มของโรงเรียน

                   ความหมาย

·    ค.จ.  อักษรย่อของโรงเรียนคลองกะจะ(พงษ์สมบัติบำรุง)

·    สีเขียว  คือสีประจำโรงเรียน

·  รูปฉัตร  เหนืออักษรย่อประดับเป็นรูปฉัตรแทนองค์พระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นที่เคารพสูงสุด และเป็นศูนย์รวมจิตใจของทุกคน

·  รัศมี  หมายถึง  พระมหากรุณาธิคุณขององค์พระมหากษัตริย์  ปกป้องคุ้มครองให้เราอยู่ร่มเย็น  ดำรงชีวิตอยู่อย่างเป็นไทยในความเป็นสากลตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียน

·  แถบโค้งขึ้น  หมายถึง  ความเจริญก้าวหน้าทันต่อเทคโนโลยี  ชื่อโรงเรียนสีเขียวที่อยู่ในแถบหมายถึงสมาชิกทุกคนของโรงเรียนคลองกะจะ       พร้อมแล้วที่จะเจริญก้าวหน้า ดังที่กล่าวไว้ในวิสัยทัศน์

                   อักษรย่อของโรงเรียน

                                                          ก.

                                                          บป.คจ.

                   ความหมาย

                   ก.       ย่อมาจาก        กรุงเทพมหานคร  เป็นสังกัดของโรงเรียน

                   บป.     ย่อมาจาก        บางกะปิ  เป็นชื่อตั้งของโรงเรียน

                   คจ.      ย่อมาจาก        คลองกะจะ  เป็นชื่อของโรงเรียน