การศึกษาพิเศษ

นางสาวจิราพร คุ้มศักดิ์
ครู คศ.1
หัวหน้าการศึกษาพิเศษ

นางสาววิราพรรณ กั้นในกลาง
ครู คศ.1