การศึกษาพิเศษ

นางสาวจิราพร คุ้มศักดิ์
ครู คศ.3
หัวหน้าการศึกษาพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาววิราพรรณ กั้นในกลาง
ครู คศ.2