คณะผู้บริหาร

นางสาวสุนันทา คำตา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา