กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางนราภรณ์ ทองไชย
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวชลธิชา ชนะพล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวพัทธิรา เสนาทอง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวอารยา ดอกรักษ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1