กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางนราภรณ์ ทองไชย
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวชลธิชา ชนะพล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวพัทธิรา เสนาทอง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวอารยา ดอกรักษ์
ครู คศ.2