กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวอารียา พลีขันธ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวประภัสสร สอนจันทร์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวรำไพ แก้วบัวคำ
ครู คศ.2