กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวอารียา พลีขันธ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวประภัสสร สอนจันทร์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นายรเวก เรือนมาศ
ครู คศ.1