กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวโสมอุษา ภัครากูล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวพยุง ธัญญเจริญ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นายวิทยา ปังอุทา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2