กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวโสมอุษา ภัครากูล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวพยุง ธัญญเจริญ
ครู คศ.2

นายวิทยา ปังอุทา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1