กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวนันทพัทธ์ พิมทา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น อนุบาล 2

นางสาวระวีพร วีระจันทร์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2