กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวนันทพัทธ์ พิมทา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น อนุบาล 2

นางสาวระวีพร วีระจันทร์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2