ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ชั้น จำนวนนักเรียน ครูประจำชั้น
ชาย หญิง รวม
อนุบาลปีที่ 1/1 8 7 15 นางสาววรัญญา สายสินธุ์
อนุบาลปีที่ 1/2 9 8 17 นางอรอุมา เทียนมณี
อนุบาลปีที่ 2/1 9 13 22 นางสุรีพร คำรินทร์
อนุบาลปีที่ 2/2 8 9 17 นางสาวรำไพ  แก้วบัวคำ
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 11 18 29 นางสาวชลธิชา  ชนะพล
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 12 17 29 นางสาวประภัสสร สอนจันทร์
ประถมศึกษาปีที่ 2/1 9 17 26 นางสาวพัทธิรา เสนาทอง
ประถมศึกษาปีที่ 2/2 10 16 26 นางสาวอารีย์  อินคง
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 13 20 33 นางสาวสุปรียา พรหมรินทร์
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 17 15 32 นายวิทยา ปังอุทา
ประถมศึกษาปีที่ 4/1 11 13 24 นางสาวพยุง  ธัญญเจริญ
ประถมศึกษาปีที่ 4/2 10 15 25 นางสาวระวีพร วีระจันทร์
ประถมศึกษาปีที่ 5/1 13 13 26 นางสาวอารียา พลีขันธ์
ประถมศึกษาปีที่ 5/2 11 15 26 นางสาวรัตนาภรณ์ สัญจรดี
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 18 12 30 นางสาวโสมอุษา ภัครากูล
ประถมศึกษาปีที่ 6/2 15 16 31 นางนราภรณ์ ทองไชย
รวม 184 224 408