ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
จำนวนนักเรียน แยกตามระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2565

ชั้น จำนวนนักเรียน ครูประจำชั้น
ชาย หญิง รวม
อนุบาลปีที่ 1/1 6 8 14 นางสาวอารยา ดอกรักษ์
อนุบาลปีที่ 1/2 5 9 14 นางอรอุมา เทียนมณี
อนุบาลปีที่ 2/1 6 10 16 นางสุรีพร คำรินทร์
อนุบาลปีที่ 2/2 8 9 17 นางวารินทร์ แอดำ
รวมระดับอนุบาล 25 36 61  
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 14 14 28 นางสาวสุปรียา พรหมรินทร์
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 13 14 27 นางสาวพัทธิรา เสนาทอง
ประถมศึกษาปีที่ 2/1 13 13 26 นางสาวชลธิชา  ชนะพล
ประถมศึกษาปีที่ 2/2 15 12 27 นางสาวประภัสสร สอนจันทร์
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 10 17 27 นายวิทยา ปังอุทา
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 11 18 29 นางสาววิราพรรณ กั้นในกลาง
ประถมศึกษาปีที่ 4/1 8 12 20 นางสาวจิราพร คุ้มศักดิ์
ประถมศึกษาปีที่ 4/2 7 14 21 นางสาวระวีพร วีระจันทร์
ประถมศึกษาปีที่ 5/1 16 17 33 นางสาวอารียา พลีขันธ์
ประถมศึกษาปีที่ 5/2 16 19 35 นางสาวรัตนาภรณ์ สัญจรดี
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 9 15 24 นางสาวโสมอุษา ภัครากูล
ประถมศึกษาปีที่ 6/2 11 14 25 นางนราภรณ์ ทองไชย
รวมระดับประถมศึกษา 143 179 322  
รวมทั้งหมด 168 215 383