ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ชั้น จำนวนนักเรียน ครูประจำชั้น
ชาย หญิง รวม
อนุบาลปีที่ 1/1 8 13 21 นางสาวอารยา ดอกรักษ์
อนุบาลปีที่ 1/2 11 10 21 นางสาวรำไพ  แก้วบัวคำ
อนุบาลปีที่ 2/1 10 9 19 นางสาววรัญญา สายสินธุ์
อนุบาลปีที่ 2/2 8 11 19 นางสาวนันทพัทธ์ พิมทา
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 10 19 29 นางสาวพัทธิรา เสนาทอง
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 14 17 31 นางสาวอารีย์  อินคง
ประถมศึกษาปีที่ 2/1 13 23 36 นางสาวสุปรียา พรหมรินทร์
ประถมศึกษาปีที่ 2/2 20 16 36 นายวิทยา ปังอุทา
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 11 16 27 นางสาวชลธิชา  ชนะพล
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 11 16 27 นางสาวประภัสสร สอนจันทร์
ประถมศึกษาปีที่ 4/1 15 13 28 นางสาวพยุง  ธัญญเจริญ
ประถมศึกษาปีที่ 4/2 11 14 25 นางสาวระวีพร วีระจันทร์
ประถมศึกษาปีที่ 5/1 15 20 35 นางสาวอารียา พลีขันธ์
ประถมศึกษาปีที่ 5/2 19 11 30 นางสาวรัตนาภรณ์ สัญจรดี
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 13 12 25 นางสาวโสมอุษา ภัครากูล
ประถมศึกษาปีที่ 6/2 17 11 28 นางนราภรณ์ ทองไชย
รวม 206 231 437