กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวสุปรียา พรหมรินทร์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวรำไพ แก้วบัวคำ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2