กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวสุปรียา พรหมรินทร์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวรำไพ แก้วบัวคำ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2