กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวสุปรียา พรหมรินทร์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1