ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๖
เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๖
อนุบาล ๑ เกิดปี พ.ศ. ๒๕๖๑ จนถึงวันที่ ๑๖ พ.ค.๒๕๖๒
หลักฐานประกอบการสมัคร - สำเนาใบเกิด (สูติบัตร) - สำเนาทะเบียนบ้าน - สำเนาบัตรประชาชนบิดา/มารดา/ผู้ปกครอง - หนังสือรับรอง (กรณีผ่านการศึกษามาจากสถานศึกษาอื่น)
ประถมศึกษาปีที่ ๑ เกิดปี พ.ศ. ๒๕๕๙ จนถึงวันที่ ๑๖ พ.ค.๒๕๖๐ หรือสำเร็จการศึกษาระดับปฐมวัย - ป.๒-ป.๖ รับย้ายเข้าระหว่างปี
หลักฐานประกอบการสมัคร - สำเนาใบเกิด (สูติบัตร) - สำเนาทะเบียนบ้าน - สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน/บิดา/มารดา - หนังสือรับรอง (กรณีผ่านการศึกษามาจากสถานศึกษาอื่น)
นักเรียนการศึกษาพิเศษ
- มีความสามารถทางสติปัญญา (IQ) ไม่ต่ำกว่า ๕๐
หลักฐานประกอบการรับสมัคร
- สำเนาใบเกิด (สูติบัตร)
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน บิดา มารดา หนังสือรับรองกรณีผ่านการศึกษามาจากสถานศึกษาอื่น
- ใบรับรองแพทย์
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.
สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ Website และ Facebook ของทางโรงเรียน หรือ โทรศัพท์
๐๒ ๓๐๐๔๖๙๕

PNG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 07 ก.พ. 2566,00:00   อ่าน 108 ครั้ง